ساخت سولهâ € Œهای مدیریت بحران توسط معاونت فنی و توسعه کشور است.