شکار پرنده توسط انقراض از طریق دوربین در یک محیط بان+تصاویر