کش رفتن به مرکز: تعدادی از بازیگران از بینندگان بیشتر