ریه ها از افراد مسن مناسب ترین گزینه برای عمل پیوند