بلوک ساخت و ساز برخی از مدیران در ساخت فیلم های مستند و انقلابی