مسکو کشته شدن صدها نفر از سربازان شوروی قبل از حمله ایالات متحده حاضر به