سازمان ملل متحد: مغلوب ساختن پیشی جستن تلاش می کند به عربستان سعودی علیه ایالات متحده surandai بود