برای غلبه بر مطرح ۶۰۰ میلیون متر مکعب آب خواهد بود