از ورود دکتر schacht کارشناس اقتصادی آلمان از ایران خریداری کرده است سه صد هزار تن از مواد غذایی برای تغذیه دانش آموزان رایگان