ذهنیت من جنگیدن برای سقوط نکردن نیست/ روز به روز کارشکنی کردند