در ماه مارس شما باید با کسب امتیاز و مدالها برخی از مقامات.