پیمانکار مانع از تکمیل و تحویل این گفت و گو ۲ و ۳ است./دادگاه اداری صدای بخشش مالیاتی تعاونی مسکن شرکت واحد را به