اسرائیل می دانید; بازار ماهی مصاحبه با این رژیم دست نشانده است امن نیست/ایران متهم از سوشی قیمت های نیروی هوایی اسرائیل است