حجازی با چراغ. "اتاق تاریک"# تبدیل خواهد شد ؟ عکس: