به پرداخت 73 درصد از بودجه اتحادیه/ مشارکت در تامین اعتبار برای این تیم شرکت کننده در این بازی ها وجود ندارد