وجود دارد: خطر امنیتی ترکیه در سوریه را درک خواهد کرد