سیسی: سفر البشیر به مصر بیان کننده روحیه مثبت بین دو کشور است