مشتری اگر بهره برداری پذیرفته نخواهد شد; روی ناچاری و فقر و بیâ € Œقانونیâ € Œست