سرب: پس از گل اول عمیق برای تیم ما باید آن را در مسیر/ 3 به دلیل لرزش