مغلوب ساختن پیشی جستن و همسرش در شام رئیس جمهور چین