به روز رسانی جدید Huawei انرژی 7 x-rays. این سیستم تشخیص چهره به دستگاه و می افزاید: