استفاده روزانه آنا در مورد اینترنت بالنی در مرز مهران