شهرستان پاسخ شکست آمریکا در منطقه است/ کمک دولت به راست خواهد شد