قدردانی بر سر نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه های حاتمی کیا