به رسمیت شناختن سابق KGB افسران به سرنگونی در یک کشور خارجی