مشترک بدهکار مبتنی بر, برق, صحنه آتش / دو فرد آتش / دستگیری متهم