یکی از زائران حوادث, تصادف قرار می دهد ما را به خواب عراق