احمدی نژاد و مشایی در مقابل محل برگزاری دادگاه برای بقای حضور داشتند