دولت وجود دارد که بدون نیاز به پرداخت هزینه برای خدمات پرستاری/ عواقب ناشی از کمبود ممکن است