اردوغان: اوباما نمی خواهد تقلب / با نه بیشتر / فرد به استقلال کشور ما را تهدید می کند, آنها, پا له خواهد شد