استفاده از یک سیگنال را به ایران در مورد بازار ارز