برلین: ارتش آلمان برای مقابله با چالش های موجود مطلوب نیست