صادق زیبا کلام: تجارت از یک ماه به حال شدید تر و شدید تر از سال 88 بود