او اطمینان داد که رئیس انجمن مددکاری اجتماعی با توجه به سوال "امید اجتماعی"