مواضع رهبر به خصوص کشمیر ستوده/پاکستان پناهگاه تروریست ها