عضو مجلس: سقوط هواپیما - تهران-با گذشت زمان می شود که هیچ نتیجه باعث نخواهد بود