رییس کنفدراسیون صادرات: امیدواریم دولت دوباره نرخ ارز را سرکوب نکند