سقوط ستاره, سقوط هواپیما از یمن/ امتیاز در آب و یا در دست مردم است که هزینه خدمات شهری ما بدهد!