چند درصد از محصولات کشاورزی آسمانها بالاتر از حد است ؟