مسابقات تیم سبک تاریخچه نشان می دهد در مسابقات بین المللی رومانی