توضیحات سردار رحیمی از برخورد انتقادی با فردی به پلیس نیروهای خط معامله واقعی است.