۸ واحد بهداشت در یک زمان در اصفهان در آمد و در روند