وضعیت های یوگا, با حداقل مقدار از فن بدن - مجله تناسب اندام