بیانیه پادشاهی عربستان سعودی خطاب به شهروندان به خروج از لبنان است. - جنگ ؟