ماموریت هیئت مدیره به تمرکز دولت با پرسش از شرکت کنندگان از روحانی