با دو قانون کودک بدون از دست دادن عشق و احترام ، می توان