اقدام مالی برای نیروی کار می دانند anti علیه ایران هنوز