آغاز ساخت نیروگاه ۷ مگاوات از انرژی خورشیدی در خزر