تنها مشکل با انرژی های تجدید پذیر و غیر مهم عوارض جانبی