یک مشکل بزرگ برای مدیران باشگاه "استقلال" وضعیت بدتر از آن حدی که من انجام دهید !